Политика за поверителност

I. Основни разпоредби

1. Администраторът на лични данни съгласно член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „GDPR„) е AUTOTECH24 CZ s.r.o., регистрационен номер 09105638, със седалище Zbraslavská 12/11, 159 00 Прага 5 (наричан по-долу „администратор„).

2. Данните за контакт с администратора са следните

Адрес: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

Имейл: eshop@autotech24.cz

Телефон: +420 721 187 187

3. Лични данни означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, мрежов идентификатор или чрез един или повече специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

4. Администраторът е назначил длъжностно лице по защита на данните. Данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните са: dpo@autotech24.cz

II. Източници и категории обработвани лични данни

1. Администраторът обработва лични данни, които сте му предоставили, или лични данни, които Администраторът е получил в резултат на изпълнението на вашата поръчка.

2. Администраторът обработва вашите данни за идентификация, контакт и данни, необходими за изпълнението на договора.

III. Законово основание и цел на обработката на лични данни

1. Законната причина за обработката на лични данни е

 • изпълнението на договор между Вас и администратора съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД,
 • законосъобразния интерес на администратора за предоставяне на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД,
 • Съгласието ви за обработка с цел предоставяне на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД във връзка с член 7, параграф 2 от Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационното общество, в случай че не е направена поръчка за стоки или услуги.

2. Целта на обработката на личните данни е

 • обработката на вашата поръчка и упражняването на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора; при подаване на поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното обработване на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без предоставянето на лични данни не е възможно да се сключи договорът или да бъде изпълнен от администратора,< /li>
 • изпращане на търговски съобщения и други маркетингови дейности.

3. Няма автоматично вземане на индивидуални решения от страна на администратора по смисъла на член 22 от ОРЗД. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

IV. Спериод на съхранение на данните

1. Администраторът запазва лични данни

 • за времето, необходимо за упражняването на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора, и за упражняването на претенции, произтичащи от тези договорни отношения (за период от 15 години от прекратяването на договорните отношения).
 • за периода до оттегляне на съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели, но не повече от 5 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.

2. След изтичането на периода на съхранение администраторът изтрива личните данни.

V. Получатели на лични данни (подизпълнители на администратора)

1. Получателите на лични данни са лица.

 • участва в доставката на стоки/услуги/извършването на плащания по договор,
 • предоставяне на услуги за работа с електронен магазин (Shoptet) и други услуги във връзка с работата на електронния магазин,
 • предоставяне на маркетингови услуги.

2. Администраторът не възнамерява да предава лични данни на трета държава (на държава извън ЕС) или на международна организация. Получателите на лични данни в трети държави са доставчици на пощенски услуги/облачни услуги.

VI. Вашите права

1. При условията, посочени в ОРЗД, имате право

 • правото на достъп до личните ви данни съгласно член 15 от ОРЗД,
 • правото на коригиране на личните ви данни съгласно член 16 от ОРЗД или на ограничаване на обработката съгласно член 18 от ОРЗД.
 • правото на изтриване на лични данни съгласно член 17 от ОРЗД.
 • правото на възражение срещу обработката съгласно член 21 от ОРЗД; и
 • правото на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД.
 • правото да оттеглите съгласието си за обработване в писмена форма или по електронен път на адреса или електронната поща на администратора, посочени в член III от настоящите общи условия.

2. имате също така право да подадете жалба до Органа за защита на данните, ако смятате, че правото ви на защита на данните е нарушено.

VII.Условия за поверителност

1. Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

2. Администраторът е предприел технически мерки за защита на съхранението на данни и съхранението на лични данни на хартиен носител, по-специално осигуряване на (електронно) съхранение на данни чрез парола и криптирана комуникация, за да се гарантира оторизиран достъп, и оперативни технически мерки за защита на хартиените формуляри срещу кражба, загуба или повреда.

3. Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

VIII. Заключителни разпоредби

1. С подаването на поръчка от онлайн формуляра за поръчка потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и я приемате изцяло.

2. Вие се съгласявате с тези условия, като поставите отметка в полето за съгласие във формуляра за онлайн поръчка. С поставянето на отметка в полето за съгласие потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и я приемате изцяло.

3. Администраторът има право да променя тези условия. Той ще публикува новата версия на Политиката за поверителност на своя уебсайт и също така ще ви изпрати нова версия на Политиката за поверителност на имейл адреса, който сте предоставили на Администратора.

Тези условия влизат в сила на 25.5.2018 г.